Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities Barts Lunch


1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Barts Lunch worden verzorgd. Barts Lunch behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van Barts Lunch en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite Bartslunch.nl.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Barts Lunch is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van Barts Lunch een verkoopovereenkomst met Barts Lunch afsluit.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Barts Lunch zijn vrijblijvend. Onze tarieven dienen als prijsopgaven te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. Barts Lunch is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de produkten. Barts Lunch heeft het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper bij Barts Lunch een bestelling plaatst online via www.bartslunch.nl.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorg- en bestelkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

3.2 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding.


3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Barts Lunch op haar website conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koper zal indien gewenst hier een digitale factuur van ontvangen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Barts Lunch worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorg- en bestelkosten worden bij de bestelling apart vermeld.


4. Betaling

4.1 Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Contant bij aflevering van de bestelling. Via de betalingsmethode Ideal en via creditcard.
Barts Lunch kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.


5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd. De op de internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Barts Lunch kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal contact op worden genomen om een nieuwe bestelling op te nemen.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Barts Lunch is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Barts Lunch gedragen.


6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 dagen na bezorging. De reclamering dient gericht te worden aan Barts Lunch, Frederik van Blankenheijmstraat 51, 3817 AE, Amersfoort.

6.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst van de koper.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Barts Lunch is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerder of latere leveringen en eventuele ter zake van producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.8. Aansprakelijkheid.

8.1 Barts Lunch kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schild is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Barts Lunch is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2 Indien Barts Lunch, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Barts Lunch komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Barts Lunch, behoudens opzet of grove schuld.

8.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Barts Lunch ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.5 De Koper is gehouden Barts Lunch te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Barts Lunch mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.6 Het is mogelijk dat Barts Lunch op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Barts Lunch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Barts Lunch ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Barts Lunch niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Barts Lunch, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Barts Lunch, haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter om prive gebruik in relatie tot het product zelf.

10.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.